Református Énekek hangverseny

Letölthető énekrend:

https://drive.google.com/open?id=1DM7YELGuBZwhqMI_Kg-o76R9f4NZBg52

 

350 fős Kárpát-medencei Egyesített Kórus

Karnagyok: Arany János, Berkesi Boglárka, Jámbor Zsolt, Süll Kinga

Orgona: Szotyori Nagy Gábor

Püspöki ima és áldás: Steinbach József ref. püspök

Jegyárak: 1990, 2850, 3200, 3990, 5000,- Ft

 

Orgona: SZOTYORI NAGY GÁBOR

                       A zenei blokkok elején a bibliai Igéket esperesek olvassák fel.                         Az Igéket válogatta: Máté László esperes (Tatai Református Egyházmegye)

 

Letölthető énekrend:

https://drive.google.com/open?id=1DM7YELGuBZwhqMI_Kg-o76R9f4NZBg52

 

 

I. rész — karnagy: JÁMBOR ZSOLT

 

Bemegyünk az Úr házába

Igeolvasás: Gaál Sándor ref. esperes - NYÍRSÉGI Református Egyházmegye

IGE: IGE: ZSOLTÁROK 84, 2-13
2Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa! 3Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 4Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! 5Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 
6Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 7Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 8Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 9URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) 
10Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! 11Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 12Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 13Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik! 

1.    237.          1.         Reménységemben hívlak, Uram Isten!

                        2.         Csudámra vagyon szépsége házadnak

                        9.         Te ígéretedhez mert támaszkodom

 

2.    108. (60)  1.         Úr Isten, kész az én szívem

                        2.         Dícsérlek, Uram, tégedet

                       

3.  LÉ II. 52. 1.         Áldjátok Istent szent templomában

                        2.         Áldjátok őt, mert nincs nála szentebb

                        3.         Áldjátok zengő rézharsonával

                        4.         Áldjátok őt mind, körtáncot lejtve

                        6.         Mind, ami élő, áldja az Istent

 

4.    118.          SZAK Antal: 118. (66.) genfi zsoltár 1, 7, 13. vers – kórusmű

 

5.    471.          1.         Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt

                        2.         Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész

                        3.         Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel

                        Közönség is énekel:

4.         Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll,

Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál.

Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,

Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!

 

***

 

II. rész — karnagy: BERKESI BOGLÁRKA

           

Segedelem kérése nehéz időkben

Igeolvasás: Tóth András ref. esperes – PÁPAI Református Egyházmegye

IGE: ZSOLTÁROK 57, 2-4. 8-12
2Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 3A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. 4Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. (Szela.)

Isten elküldi szeretetét és hűségét. 8Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek 9Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt! 10Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, 11mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. 12Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön! 

 

6.    158.          1.         Ha te meg nem tartasz, Uram Isten

                        1.         Ha te meg nem tartasz, Uram Isten

 

                                              

7.      86.          Claude GOUDIMEL: 86. (77.) zsoltár, 1, 2, 6. vers – kórusmű

 

8.      60.          1.         Minket, Úr Isten, elhagyál

                        2.         Népedet keményen tartád

3.         Légy minekünk segítségül

 

9.    137.          1.         Hogy a babiloni vizeknél ültünk       

2.         Akik minket fogva tartottak, kértek

3.         Íme, neked én azt nyilván felelem

 

10. LÉ II. 52.             1.         Védelmezz, Istenem, ügyemnek fogd pártját

                        2.         Körülfog minden rossz, gyönge már a lábom

                        3.         Küldd hozzám követed, igazságod fényét

                        4.         Vezess föl hegyedre, otthonodba engem

                        5.         Atyának, Fiúnak, Szentléleknek hála

 

11. 223. (274)  1.         Istenem, én nagy bűnös ember

                        2.         Szívem szerint ím elkesergem

                        3.         Hallgasd meg én fohászkodásim

                        Közönség is énekel:

4.         Nincs kétségem, megvígasztaltál, / Erősítéd én szívemet,
Könyörgésemben meghallgattál, / Érzem már szent kegyelmedet.
Én Istenem, én Istenem, / Irgalmazz kérlek énnekem!

 

SZÜNET

 

III. rész — karnagy: ARANY JÁNOS

 

Az Úrnál nyugszik meg lelkem

Igeolvasás: Baksy Mária ref. esperes - ABAÚJI Református Egyházmegye

IGE: RÓMA 5, 1-5

1Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. 3De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

 

12.    258.        1.         Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!

                        2.         Látod, Uram, igen megnyomorodtam

                        3.         Reménységem míg el nem fogyatkozott

                        4.         Azért téged hívlak csak segítségre

                        6.         Jelentsd nékem a te akaratodat

 

13.    146.        1.         Áldjad én lelkem az Urat

                        4.         Ki a mennyet és a földet

                        5.         Akik méltatlan szenvednek

                        8.         A hitleneket megrontja

                       

14.    112.        1.         Boldog az ember, ki az Istent

                        2.         Gazdagsággal őtet meglátja

 

15.    168.        NAGY Attila: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy úr (168; 1-2-3-4. vers)  -- kórusmű

 

16. 179. (166) 1.         A bűnből hozzád sietek

Közönség is énekel:

1.         A bűnből hozzád sietek, / Mert szomjazom kegyelmedet,
Te nyugtass meg, én Jézusom, / Ím néked szívem átadom.

           

 

***

 

IV. rész — karnagy: SÜLL KINGA

 

Az Úr dicséretre méltó

Igeolvasás: Balogh Attila ref. esperes – UNGI  Református Egyházmegye

IGE: JELENÉSEK 7, 9-12

9Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10és hatalmas hangon kiáltottak: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!”11Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent 12eképpen: „Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen”.

 

17.    178.        1.         Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,

                        2.        

18.    111.        Claude GOUDIMEL: 111. (24.) genfi zsoltár, 1, 2, 6. vers  -- kórusmű

 

19.    149.        1.         Az Úrnak no énekeljetek

                        2.         Az Úr nevét síppal és dobbal

 

20. LÉ. II. 50.            1.         Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála                  

                        2.         Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten

                        3.         Igaz jóság, irgalom minden rendelése

                        4.         Soha el nem felejti ősi szövetségét

                        5.         Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála

 

21. 265. (165) 1.         Egek nagy Királya

                        2.         Dícsérjed, világom

                        3.         Zengjen minden szívben

            Közönség is énekel:

 

4.         Halleluját zengve, / Magasztalva áldjad / Krisztus által jó Atyádat!
Ha az Istent élő, / Igaz hittel féled / És a szíved Jézusé lett:
Boldogság, / Üdv vár rád / Fenn az ég honában, / Hófehér ruhában.

 

HIMNUSZ

Ima, Mi Atyánk, áldás:                                                                                   Steinbach József dunántúli református püspök

 

 

 

 

A „Református Énekek„ hangversenyt – amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe – 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA KIADOTT ÉNEKESKÖNYV ZSOLTÁRAIBÓL ÉS ÉNEKEIBŐL koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A ma már 350 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistákat felvonultató koncertet a hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több „világi zenekedvelő” és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengő Igét.

A Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusba az itthoni énekkarok mellett – összetartozásunkat is kifejezve – évről-évre meghívást kapnak a felvidéki, a kárpátaljai, a partiumi, az erdélyi és a délvidéki kórusok. A karnagyok közül Berkesi Sándor és Arany János nevét külön is kiemelhetjük, hiszen e két nagy tudású tanár 2002 óta minden évben meghatározó személyisége az eseménynek.

Az eddigi tizenöt CD-, és hét DVD-felvétellel egybekötött koncert valamennyi orgonistájának nevét érdemes megemlíteni: Pálúr János, Alföldy-Boruss Csilla, Fassang László, Draskóczy László, Kéménczy Antal, Varga László, Virágh András Gábor, Ifj. Szotyori Nagy Gábor, Szilágyi Gyula, Tóka Ágoston és Finta Gergő.

A sorozat tizenhat CD albumán 270 református zsoltár és ének került feldolgozásra. Az énekek részben egy szólamban szólalnak meg, hogy a gyülekezeti valamint iskolai énekléshez és tanuláshoz segítségül szolgáljanak, részben pedig több szólamban, hogy kórusmű-kincsünket is bemutassuk és örökül hagyjuk. Hosszú út és sok munka áll még előttünk, hogy e szolgálat keretében az énekeskönyv 512 énekéből a lehető legtöbbet rögzíteni tudjuk a jelen, és az utókor számára.

Öröm és büszkeség számunkra, hogy a Református Énekek I. és II. album PLATINALEMEZ, a III., IV., V. album, és a Református vigasztaló énekek pedig ARANYLEMEZ lett.

 

--------